කාන්තාවන්ට උපදෙසක්

ලස්සන ගැන කතා කරනකොට ගොඩදෙනෙක් සිතන්නේ තමන්ගේ මුහුණේ තිබෙන සුන්දරත්වය පිළිබඳව විතරයි. නමුත් මූහුණේ සුන්දරත්වය රැකගන්නවාත් සමඟම තමන්ගේ මුළු ශරීරයේම සුන්දරත්වය වැඩි...
Read More

ඇස් යට කළු විම වැලැක්විම

ඔබගේ සූන්දරත්වය වැඩි දියූණූ කිරීමට දීප්තිමත් නෙත් සඟලක් තිබීම ඉතාම වැදගත්. අධික ලෙස නිදිමැරීම, නූසූදුසූ ආලේපන භාවිතය, ශරීරයේ රුධිර ඌනතා , දෑඩි...
Read More