නීරෝගී ගර්භනී අවස්ථාවක් ගත කිරීමට අවශ්ය ආහාර රටාවක්

ප්‍රශ්න වලින් තොර, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගර්භනී අවස්ථාවක් ගත කිරීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ මව්වරුන් යම්කිසි අන්දමක කැපකිරීමක් කළ යුතු වේ.  ඒ සඳහා සමහර...
Read More

පළතුරු යුෂ

ඔබේ බුද්ධිමත් තේරීම “ම්ම්ම්ම්…….!  මේ බීම එක හරිම රසයි” යනුවෙන් රොෂාන් ඔහුගේ බිරිඳට කියමින් වීදුරුවේ තිබූ අඹ පානයෙන් අන්තිම බින්දුවත් කටට හලා...
Read More

දරුවාගේ පෝෂණය සහ එයට අනුරුප ආහාර

මව්වරුන්ගේ සෑම විටම කතා බහට ලක්වන ප්‍රධානතම විෂයයක් නම්, දරුවාගේ පෝෂණයයි. එය සමහර දෙමව්පියන්ට ප්‍රශ්නයකි. තමන්ගේ කිරි වැරීමෙන් පසු, කිරි වෙනුවට දරුවාට...
Read More

බබාගේ දෛනික ආහාර රටාව

බබාට දෛනිකව දෙන ආහාර රටාව පැහැදිලි කිරීමට මහාචාර්ය  පූජිත මහතා තව දුරටත් උත්සහ කළා.  බබාට බඩගිනි ඇතිවූ විට, උදේ ආහාර වේල දීමට...
Read More

දරුවාගේ පෝෂණය සහ එයට අනුරුප ආහාර

දරුවාගේ පෝෂණය සහ එයට අනුරුප ආහාර මව්වරුන්ගේ සෑම විටම කතා බහට ලක්වන ප්‍රධානතම විෂයයක් නම්, දරුවාගේ පෝෂණයයි. එය සමහර දෙමව්පියන්ට ප්‍රශ්නයකි. තමන්ගේ...
Read More
error: Content Protected © mummypages.lk