සෑම දරුවෙක්ම දැනගත යුතු කෑම මේසයේ හොඳ පුරුදු

කෑම මේසයේදී හැසිරිය යුතු හොඳ පුරුදු දරුවන් දැනගෙන සිටීම ඉතා වැදගත් දෙයකි.  දෙමව්පියන් වශයෙන් ඒවා දරුවන්ට කුඩා කළ සිටම ඉගැන්වීම අපටඅයත් විශේෂ...
Read More

ළමයින් තුල හොඳ ගතිගුණ ස්ථාපිත කිරීම

ශ්‍රී ලාංකික ළමයින්ට තම යුතුකම් ඉෂ්ට කිරීම, අවංකභාවය සහ වැඩිහිටියන්ට ගෞරව  කිරීමට කුඩා කළ සිටම පුරුදු පුහුණු කිරීම වැඩිහිටියන් සතු කාර්යභාරයකි.  තවද,...
Read More

දෙමාපියනි සටන් වදිමු අධ්‍යාපනය විකිනීමට ඉඩනොදී

“දරුවන්ට ඇත්තේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක්” කියා පවසන්නේ අමුලික බොරුවකි. අද දරුවන් පාසලට ඇතුලත් කරගැනීමේ සිට අවසානය දක්වාම සියලු දෙයක්ම කෙරන්නේ මුදල් මතයි. මෙය...
Read More

දරැවන්ට ගමේ පාසලද ? නගරේ පාසලද ? බලන්න එපා දරැවට නිදහසේ අධ්‍යාපන කරන්න සැලසුම් කරමු

මෙසේ අද අපට කීමට පුළුවන් කමක් නැත. අද දරුවා යාන්ත්‍රීකරණය වී ඇත. අද දරුවන් දුර බැහැර සිට ජනප්‍රිය පාසල් වලට එති. පාන්දරම අවදිවි...
Read More

ඔබේ බබාගේ කථනය දියුණු කිරීම සඳහා ඔබත් බබා සමඟ සිංදු කියන්න !

කණට මිහිරි ශබ්ද, ස්වර ශබ්ද  සහ සම්ප්‍රදායික කවි යනාදිය දරුවන්ගේ මොළය, භාෂාව සහ සන්නිවේදනය සඳහා පිළියෙළ කරන බැව් දැන් සොයාගෙන ඇත. අම්මා...
Read More