ගර්භණි අවදියේ පසුවන ඔබටත් පපුව දැවිලල හට ගන්නවාද ?