සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

ශරීරයට ගුණ දෙන වට්ටක්කා

මේ දිනවල ලෝකයේ පවතින වෛරස් වසංගත තත්වයෙන් ආරක්ශා වීමට නම්, ඔබ නිවසට වී ආරක්ශිතව සිටිනවාට අමතරව, ඔබගේ ශරීරයේ ප්‍රත්ශක්තීකරණය වඩවන...
Read More