සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

කෘතිම ආහාර යනු මොනවාද ?

” දුව, චූටි පුතාට මේ නූඩ්ල්ස් දෙන්න එපා” කියා මාලනී තම දුවට කිවුවේ, කුස්සියේ මේසය මත තිබූ ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් පැකට්ටුව...
Read More