සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

කොරෝනා වෛරසය

ගර්භණී මව්වරුන්ට සහ දරු ප්‍රසූතියට ඇති විය හැකි බලපෑම ගැන ඔබට ඇති ගැටලු සහ වෛද්‍ය උපදෙස් කොරෝනාවෛරස් වසංගතය පැතිරී යාමත්...
Read More