සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

කියවීමේ අගය

“පුතා දැන් කතාන්දර කියන වෙලාවයි”  කියා රුවනි තමාගේ පුතාට ඉතා ආදරයෙන් කියන විටම, පුංචි නිකේෂ් පොතකුත් අතින් ගෙන ඇඳෙන් බිමට...
Read More