සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

මව්කිරි දීමේ ඇති වාසි

දරුවාට 1. පෝෂ්‍ය පදාර්ථවලින් පරිපූර්ණ වීම 2. පහසුවෙන් ගැනීමට හැකියාව පැවතීම සහ ජීර්ණය පහසු වීම 3. ආසාදනයන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව...
Read More

error: Content Protected © mummypages.lk