සැබෑ අත්දැකීම්, සැබෑ උපදෙස්, සැබෑ අම්මා! 

ගර්භණී අවස්ථාවේ දී සිගරට් දුම් වලින් සිදුවන හානි

“ගර්භණී අවස්ථාවේදී දුම්පානය නවත්වන්න.  ඔබේ සහකරුගෙන් ද දුම්පානය නවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න” ඔබේ ගර්භයේ සිටින බබාට දුම්කොළ වලින් නික්මෙන දුම...
Read More